Stiftelsen Norsk luftambulanse

Tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid

Tverretatlig Akuttmedisinsk Samarbeid (TAS) er en kursserie som Stiftelsen Norsk Luftambulanse har levert til brann-, politi-, og ambulansemannskaper i mange år. Hensikten er å gjøre redningsetatene bedre i stand til å samhandle, og dermed redde enda liv.

Siden 1998 har over 25 000 deltakere fra nødetatene gjennomgått kurs i tverretatlig samarbeid og samhandling.

Hovedtemaene i Tverretatlig Akuttmedisinsk Samarbeid er samarbeid, samvirke og samhandling på skadestedet. Kurset består av den nettbaserte teoridelen eTAS og én TAS øvingsdag.

Sentrale temaer:
– Organisering av skadestedet
– Kommunikasjon, samhandling og ledelse
– Faseforståelse og strukturerte meldinger.
– Skadestedstaktikk, plan og gjennomføring
– Storulykkeproblematikk og hurtigfrigjøring.

Skadestedsveilederen (2016), Veilederen for Masseskadetriage (2013) og PLIVO-prosedyren (2015) er implementert i kurset.

Kurset er egnet for alt personell i nødetatene, politi brann, helse, men vi har også med nødsentralene og legevaktleger. Vi holder også kurs på oppdrag fra Forsvaret.

Den norske legeforening har godkjent kurset som tellende med 12 poeng for etter- og videreutdanning i akuttmedisin i henhold til spesialistreglene for allmennmedisin.